Stadgar

Klubben bildades den 1973 och har sin hemort/verksamhetsområde i Järvsö, Ljusdals kommun.
Stadgarna antagna 20100218 Antogs på medlemsmöte 20 okt.-09 samt årsmöte 20100218.

§ 1 Ändamål
Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

§ 2 Medlemskap
2.1 Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken.
Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål.

2.2 Medlemskategorier
Medlemmar kan indelas i följande kategorier:
1. enskilda vuxna medlemmar
2. hedersmedlem
Ansökan om medlemskap görs till kategori 1 .

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

2.3 Rättigheter
Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning. Se vidare § 12.

2.4 Skyldigheter
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.
Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt.

2.5 Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben skall anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben. .

§ 3 Beslutande instanser
Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8.

§ 4 Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 01/01-31/12.

§ 5 Avgifter
Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

§ 6 Betalning
Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.
Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum.
Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.

§ 7 Föreningsmöten
7.1 Antal möten
Förutom årsmöte skall krävs inga ordinarie föreningsmöten under verksamhetsåret. Extra föreningsmöten kan anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.

7.2 Kallelse
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst
10 dagar före mötet. Kallelsen sker via tidning samt på hemsidan

7.3 Förslag till dagordningspunkt / motion
Medlem, som vill ha särskilt starkt ekonomiskt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast tre veckor före sista tidpunkt för utsändande av kallelse till mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

7.4 Årsmöte
Årsmöte hålls årligen före utgången av februari månad.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
• Fastställande av röstlängd för mötet
• Fråga om mötet är behörigen utlyst
• Fastställande av dagordning
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av protokolljusterare och rösträknare
• Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
• Revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Propositioner och motioner
• Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
• Val av styrelse
• Val av revisorer
• Val av valberedning
• Övriga val

7.5 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 10 av klubbens medlemmar.
Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

7.6 Rösträtt, beslut och val
Varje medlem som betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.
Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet.
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 8 Styrelse och förvaltning
8.1 Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och 2 övriga ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. Ordförande och . 2 ledamöter väljs jämna år och 2 ledamöter udda år.

8.2 Styrelsens skyldigheter
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst 2 gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:
• Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
• Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
• Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
• Representera klubben.
• Förvalta klubbens egendom och medel.
• Besluta om firmatecknare.
• Besluta om antagning av ny medlem.
• På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.

§ 9 Revisorer
Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 10 Valberedning
Valberedningen bestående av 2 ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, och 1 suppleant väljes av årsmötet för en tid av ett år.

Valberedningens uppgift är att:
• Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
• Motta nomineringar från klubbens medlemmar.
• Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
• Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.

§ 11 Hamn
För förhållandena vid klubbens hamn finns särskilt av klubben utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs av föreningsmöte. Båt skall vara försäkrad

§ 12 Stadgeändring
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.
För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 13 Klubbens upplösning
Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen.
För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum.#Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Stadgebilaga
• Styrelsen äger rätt att pröva om huruvida en medlem som ej utnyttjat sin båtplats
under en säsong, ska uteslutas som båtplatsägare eller att båtplatsen uthyres i andra
hand av klubben. Medlemskap i klubben påverkas inte av detta
• Anmälan – uppsägning av platser hamn, sker till hamnkapten
• Arbetsplikt – enligt arbetsschema.
• Avgifter för hamn, vakt, plikt, m.m. fastställs på årsmöte
• Båtbyte meddelas till hamnkapten
• Försäkring skall innehas om hamnplats finns hos båtklubben
• Klubbhus i båthamn och på Långön kan utnyttjas av alla medlemmar, dock skall gällande ordnings skrifter följas.
• Kölista, nya medlemmar, byte båtplats mm finns hos hamnkapten
• Ordningsregler för hamn finns på hemsidan samt på anslagstavlorna i hamnen

Järvsö Båtklubb
Anitha Olsson
Ulvsta Bollnäsvägen 31, 82040 Järvsö
Tel. 0651-407 91
https://www.jarvsobatklubb.se/

Comments are closed.