Årsmöte 2022-03-13

Plats: Brandstationen Järvsö. Antal närvarande: 15 pers.

§1 Mötet öppnades och hälsades välkommen av ordförande Sven Markusson

§2 Mötet beslutade att årsmötet var behörigen utlyst med 1 st annonstillfälle i Ljp,
samt båtklubbens hemsida, mail och facebook.

§3 Dagordningen godkändes

§4 Som ordförande för mötet valdes Sven Markusson och som sekreterare för
mötet valdes Linda Eriksson

§5 Som protokolljusterare för dagens protokoll valdes Gunnar Malmqvist och Jon
Nordin.

§6 Verksamhetsberättelse lästes och godkändes.

§7 Revisionsberättelse lästes och inga anmärkningar gjordes.

§8 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret.

§9 Inga propositioner och motioner inlämnade.

§10 Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen, samt att styrelsen får
ansvarsfrihet att söka bidrag och ansöka om bygdemedel för klubbens
främjande.

§11 Val av:
A) Ordförande (jämna år) 2 år Sven Markusson
B) Kassör (jämna år) 1 år Anita Olsson
C) Styrelseledamot (udda år) 2 år Linda Eriksson
D) Styrelseledamöter (jämna år) 2 år Åke Frank
E) Styrelseledamot (udda år) 2 år Johan Hansson
E) 2 st Styrelsesuppleanter 1 år Stefan Persson, Per-Olov Eriksson

Val av:
F) 2 st Revisor 2 år Sofie Gustavsson (2022-2024)
Christian Lindqvist (2021-2023)
G) 1 st Revisorsuppleant 1 år Krister Eriksson

Val av valberedning:
H) 2 st Ledamöter 1 år Jon Nordin, Per Elis Eriksson
I) 1 st Suppleant 1 år Erik Ohlsson

Övriga val:
J) Hamnkapten (udda år) 2 år Johan Hansson
K) Vaktmästare (jämna år) 2 år Sven Steen
L) Kontaktman Långön 1 år Gunnar Malmqvist

§12 Övriga frågor
A) Styrelsen får i uppdrag att undersöka pris och lösningar för digitalt låssystem
till båthamnen samt Långön.
B) Från och med 2022 kommer inbetalningsavierna för medlemsavgifterna att
skickas ut per mail.
C) Styrelsen får i uppdrag att införskaffa ny dator till klubbens kassör.
D) Förslag till tillägg i stadgebilaga
Styrelsen föreslår att följande tillförs stadgebilagan (Ordningsföreskrifter)
“Styrelsen äger rätt att pröva om huruvida en medlem som ej utnyttjat sin båtplats
under en säsong, ska uteslutas som båtplatsägare eller att båtplatsen uthyres i andra
hand av klubben. Medlemskap i klubben påverkas inte av detta”
Förslaget bifalles av mötets deltagare och förs in i stadgebilagan.
E) Tidningsannons i Ljusdalsposten
Styrelsen föreslår att annons i tidningen för kallelse till årsmöte stryks ur stadgarna.
Årsmötet biföll förslaget 2021, därmed kan beslutet nu verkställas.

§13 Mötet avslutat

__________________________
Ordförande
Sven Markusson

__________________________
Sekreterare
Linda Eriksson

__________________________
Justerare
Gunnar Malmqvist

__________________________
Justerare
Jon Nordin

Comments are closed.