Årsmöte 2021-07-14

Plats: Järvsö Båthamn, Antal närvarande 19st

§1 Mötet öppnade och alla hälsades välkommen av ordförande Sven Markusson.

§2 Mötets beslutande att årsmötet var behörigen utlyst med 1 st annonstillfälle i Ljp, samt båtklubbens hemsida, mail och facebook

§3 Godkännande av dagordningen beslutades.

§4 Som ordförande för mötet valdes Sven Markusson och sekreterare för mötet valdes Victoria Jonsson.

§5 Som protokolljusterare för dagens protokoll valdes Gunnar Malmqvist och Anitha Olsson

§6 Verksamhets och förvaltningsberättelse lästes och godkändes.

§7 Revisionsberättelse lästes och inga anmärkningar gjordes.

§8 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret.

§9 Inga propositioner och motioner inlämnade.

§10 Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen, samt att styrelsen får
ansvarsfrihet att söka bidrag och ansöka om bygdemedel för klubbens
främjande.

Val av:
A) Ordförande (jämna år) 2 år Sven Markusson
B) Kassör (jämna år) 1 år Anita Olsson
C) Styrelseledamot (udda år) 2 år Linda Eriksson
D) Styrelseledamöter (jämna år) 2 år Erik Olsson
E) Styrelseledamot (udda år) 2 år Johan Hansson
E) 2 st Styrelsesuppleanter 1 år Stefan Persson, Per-Olov Eriksson

Val av:
F) 2 st Revisor 2 år Sofie Gustavsson, Christian Lindqvist
G) 1 st Revisorsuppleant 1 år Krister Eriksson

Val av valberedning:

H) 2 st Ledamöter 1 år Åke Frank, Jon Nordin
I) 1 st Suppleant 1 år Per Elis Eriksson

Övriga val:
J) Hamnkapten 2 år Johan Hansson
K) Vaktmästare 2 år Sven Steen
L) Kontaktman Långön 1 år Gunnar Malmqvist

§11 Övriga frågor:
Stryka annons i Ljp ur stadgarna

§12 Mötet avslutat

_____________________________
Ordförande
Sven Markusson

_____________________________
Sekreterare
Victoria Jonsson

Vi önskar er alla en trevlig sommar, kör lugnt ute på älven
så ses vi!

Comments are closed.