Årsmöte 2019-02-21

Plats: Brandstationen Järvsö, Antal närvarande: 16 st

§1 Mötets öppnande och alla hälsades välkommen av Sven Markusson.

§2 Mötets beslutande att årsmötet var behörigen utlyst med 1 st annonstillfälle i LJP, samt båtklubbens hemsida och facebook

§3 Godkännande av dagordningen beslutades.

§4 Till ordförande för mötet valdes Sven Markusson och sekreterare för mötet valdes Jan Frisk.

§5 Till protokolljusterare för dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Sven Steen och Gunnar Malmqvist

§6 Fastställande av röstlängd fastställes vid behov

§7 Verksamhets och förvaltningsberättelse lästes och godkändes

§8 Revisionsberättelse lästes och inga anmärkningar gjordes

§9 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret

§10 Inga Propositioner och motioner inlämnade

§11 Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen, samt att styrelsen får ansvarsfrihet att söka bidrag och ansöka om bygdemedel för klubbens främjande.

§12 Val av:
A) Ordförande (jämna år)                2 år Sven Markusson
B) Kassör (Jämna år)                        2 år Anita Olsson
C) Styrelseledamot (jämna år)        2 år Erik Olsson
D) Styrelseledamöter (udda år)      2 år Viktoria Jonsson, Sven Steen
E) 2 st Styrelsesuppleanter              1 år Stefan Persson, Per-Olov Eriksson

Val av:
F) 1 st Revisor                                     2 år C-H Bergman,  Bo Lindholm
G) 1 st Revisorsuppleant                  1 år Christer Eriksson

Val av valberedning:
H) 2 st Ledamöter                             1 år Åke Frank, Johan Hansson
I) 1 st Suppleant                                1 år Per-Elis Eriksson

Övriga val:                                   
J) Kontaktman för Långön             1 år Gunnar Malmquist
K) Hamnkapten (jämna år)            2 år Sven steen

§13 Övriga Frågor:
A) Fråga angående höjning av medlemsavgifter?, Höjning av medlemsavgifter är inte aktuellt under det kommande kalenderåret.

B) Anitha Olsson påminner medlemmar om att hålla koll på klubbens Facebook samt hemsidan för aktuell information.

§14 Mötets avslutande
Ordförande, Sven Markusson
Sekreterare, Jan Frisk
Justerare, Sven Steen
Justerare, Gunnar Malmqvist

 

Vi önskar er alla en trevlig sommar, kör lugnt ute på älven
så ses vi!

Comments are closed.