Årsmöte 2018-02-22

Plats: Brandstationen Järvsö, Antal närvarande: 20 st

§1 Mötets öppnande och alla hälsades välkommen av Sven Markusson.

§2 Mötets beslutande att årsmötet var behörigen utlyst med 1 st annonstillfälle i LJP, samt båtklubbens hemsida och facebook

§3 Godkännande av dagordningen beslutades.

§4 Till ordförande för mötet valdes Sven Markusson och sekreterare för mötet valdes Jan Frisk.

§5 Till protokolljusterare för dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Sven Steen och Stefan Persson

§6 Fastställande av röstlängd fastställes vid behov

§7 Verksamhets och förvaltningsberättelse lästes och godkändes

§8 Revisionsberättelse lästes och inga anmärkningar gjordes

§9 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret

§10 Inga Propositioner och motioner inlämnade

§11 Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen, samt att styrelsen får ansvarsfrihet att söka bidrag och ansöka om bygdemedel för klubbens främjande.

§12 Val av:
A) Ordförande (jämna år)                2 år Sven Markusson
B) Kassör (Jämna år)                        2 år Anita Olsson
C) Styrelseledamot (jämna år)        2 år Erik Olsson
D) Styrelseledamöter (udda år)      2 år Jan Frisk, Sven Steen
E) 2 st Styrelsesuppleanter              1 år Stefan Persson, Per-Olov Eriksson

Val av:
F) 1 st Revisor                                     2 år C-H Bergman,  Gunnar Malmqvist
G) 1 st Revisorsuppleant                  1 år Vakant

Val av valberedning:
H) 2 st Ledamöter                             1 år Åke Frank, Stefan Persson
I) 1 st Suppleant                                1 år Johan Larsson

Övriga val:                                   
J) Kontaktman för Långön             1 år Gunnar Malmquist
K) Hamnkapten (jämna år)            2 år Sven steen

§13 Övriga Frågor:
A) Fråga togs upp om att årsmötesprotokoll endast läggs upp endast på hemsidan, samt att protokoll anslås på anslagstavlan i båthamnen och långön i stället för att skicka protokollet per brev till samtliga medlemmar, mötet bifaller i frågan.

B) Fråga gällande behov av nya bryggor i båthamn samt långön togs upp, Sven Markusson har fått offert från KW-marin på bryggsektioner a 27000 kr/st och att finansiering för detta kan sökas ur bygdemedelsfonder från Arbråsjöarnas och Järvsö Sörby vindkraftpark, Mötet bifaller i frågan att nya bryggsektioner behövs, och ger styrelsen i uppdrag att ansöka om bygdemedel för nya bryggor.

C) Fråga gällande hur bryggor i båthamnen skall hanteras i framtiden vid vår och höst, önskvärt är att det skall vara mindre tidskrävande än i dag då samtliga Y-bommar måste lyftas upp på land vid säsongens slut och bryggor flottas bort för skydd mot ismassor under våren. Styrelsen tar med sig frågan och tar gärna emot synpunkter på hur detta kan förändras och förenklas.

§14 Mötets avslutande
Ordförande, Sven Markusson
Sekreterare, Jan Frisk
Justerare, Sven Steen
Justerare, Stefan Persson

 


Verksamhet 2017

– Båtklubben hade ca 242st medlemmar.
– Under det gångna året har båtklubben haft sina sedvanliga arbetskvällar utifrån 4 arbetsgrupper.
I maj påbörjades iordningställande av båthamnen samt en krävande arbetsinsats för lägga bryggor och Y-bommar på plats.
– Långön iordningställdes inför säsongen enligt sammankallande.
– Städning inför vintern av båthamnen och Långön skedde i Sept.
– Vid båthamnen har nya vikter lagts på botten för bryggor samt att ny upplagsplats tillkommit.
– Vid Långön har nya vikter lagts på botten för bryggor.
– Vid Torön har 4 st nya bryggsektioner kommit på plats, samt betongbrygga.
– Utsättning av sjömärken för årets säsong samt återupptagning inför vinter.
– Surströmmingsskiva samt ärtsoppa vid lyskväll Långön har genomförts.

Styrelsen vill passa på att tacka för gott samarbete under det gångna året.

Verksamhetsplan 2018 Järvsö båtklubb

Under 2018 har Järvsö båtklubb för avsikt att genomföra:
– Kontroll, åtgärd och utsättning av sjömärken med tyngder mellan Ede och Tällbyviken samt upptagning av dessa vid säsongslut.
– Inventering och märkning av grund sker löpande.
– Iordningställande av bryggor och Y-bommar i båthamnen.
– Iordningställande av bryggor Långön,.
– Städ och röjardag kommer genomföras vid Långön.
– Iordningställande av båthamnen och Långön inför säsongen.
– Påbörjande av utbyte av bryggsektioner i båthamnen, de utbytta sektionerna flyttas till Långön för att ersätta uttjänade sektioner där.
– Jonte har muddrat och massorna har lagts bakom förråd i båthamn för att fungera som upplagsplats för båtklubben, planen justeras under sommaren och förråd flyttas till ny plats under hösten.
– Bryggorna mot bron vid Torön läggs om för ny placering.
– Arbetslista för Järvsö båtklubb kommer att delges där datum och arbetsgrupper framgår för kommande säsongs aktiviteter.

 

Vi önskar er alla en trevlig sommar, kör lugnt ute på älven
så ses vi!

Comments are closed.