Årsmöte 2016-02-25

Plats: Brandstationen Järvsö, Antal närvarande: 14 st

§ 1 Mötets öppnande och alla hälsades välkommen av Sven Markusson.

§ 2 Mötets beslutande att årsmötet var behörigen utlyst med 1 st annonstillfälle i LJP, samt båtklubbens hemsida och facebook

§ 3 Godkännande av dagordningen beslutades.

§ 4 Till ordförande för mötet valdes Sven Markusson och sekreterare för mötet valdes Jan Frisk.

§ 5 Till protokolljusterare för dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Krister Eriksson och Stefan Persson

§ 6 Fastställande av röstlängd fastställes vid behov

§ 7 Verksamhets och förvaltningsberättelse lästes och godkändes

§ 8 Revisionsberättelse lästes och inga anmärkningar gjordes

§ 9 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret

§ 10 Inga Propositioner och motioner inlämnade

§ 11 Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2016, samt att styrelsen får ansvarsfrihet att söka bidrag för klubbens främjande.
* Medlemsavgift för kommande år dvs, persons medlemsavgift höjs med 50 kr från 200 kr/år till 250 kr/år, övriga avgifter för kommande år är oförändrade, Årsmötet bifaller i frågan
* Ny el-anläggning planeras för båtbryggan i båthamnen då den nuvarande har tjänat ut och är i behov av upprustning, Årsmötet bifaller i frågan
* Vid Långön planeras att se över och förnya belysningsanläggningen, Årsmötet bifaller i frågan
* Vid Torön planeras att byta ut fyra sektioner av den gamla bryggan då dess pontoner har tjänat ut, Årsmötet bifaller i frågan.
* Kontroll, åtgärd och utsättning av sjömärken med tyngder mellan Ede och Tällbyviken samt upptagning av dessa vid säsongslut.
* Inventering och märkning av grund.
* Iordningställande av bryggor och Y-bommar i båthamnen
* Iordningställande av bryggor Långön,.
* Städ och röjardag kommer genomföras vid Långön.
* Iordningställande av båthamnen och Långön inför säsongen.

Arbetslista för Järvsö båtklubb kommer att delges där datum och arbetsgrupper framgår för kommande säsongs aktiviteter.

§ 12 Val av:
A) Ordförande (jämna år) 2 år Sven Markusson
B) Kassör (Jämna år) 2 år Anita Olsson
C) Styrelseledamot (jämna år) 2 år Erik Olsson
D) Styrelseledamöter (udda år) 2 år Jan Frisk, Sven Steen
E) 2 st Styrelsesuppleanter 1 år Roger Weglin, Per-Olov Eriksson
F) 1 st Revisor 2 år C-H Bergman, Stig Frisk
G) 1 st Revisorsuppleant 1 år Stefan Östberg

Val av valberedning:
H) 2 st Ledamöter 1 år Åke Frank, Stefan Persson
I) 1 st Suppleant 1 år Kalle Silfver

Övriga val:
J) Kontaktman för Långön 1 år Gunnar Malmquist
K) Hamnkapten 1 år Sven steen

§ 13 Övriga Frågor:
* Fråga ställs angående stora bryggan vid Torön? Bryggan kommer ligga kvar vid Torön under kommande säsong i väntan på en ny brygga som planeras att byggas vid gamla ångbåtsbryggan
* Önskemål om att båtklubben ska söka bidrag till bryggorna vid Torön då det främjar för allmänheten, Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att gå vidare i frågan
* Fråga ställdes angående vattenslangens placering vid gamla ångbåtsbryggan, framtida placering planeras inför kommande säsong.

* Övrigt: Krister Eriksson avtackades med blommor av styrelsen för lång och trogen tjänst i valberedningen

* I övrigt påminner styrelsen medlemmarna om att hålla sig uppdaterad genom aktivitetskalendern på klubbens hemsida www.jarvsobatklubb.se och Facebook.

§ 14 Mötets avslutande
Ordförande, Sven Markusson
Sekreterare, Jan Frisk
Justerare, Krister Eriksson
Justerare, Stefan Persson

Comments are closed.