Årsmöte 2017-02-23

Plats: Brandstationen Järvsö, Antal närvarande: 15 st

§ 1 Mötets öppnande och alla hälsades välkommen av Sven Markusson.

§ 2 Mötets beslutande att årsmötet var behörigen utlyst med 1 st annonstillfälle i LJP, samt båtklubbens hemsida och facebook

§ 3 Godkännande av dagordningen beslutades.

§ 4 Till ordförande för mötet valdes Sven Markusson och sekreterare för mötet valdes Jan Frisk.

§ 5 Till protokolljusterare för dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Sven Steen och Gunnar Maimqvist

§ 6 Fastställande av röstlängd fastställes vid behov

§ 7 Verksamhets och förvaltningsberättelse lästes och godkändes

§ 8 Revisionsberättelse lästes och inga anmärkningar gjordes

§ 9 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret

§ 10 Inga Propositioner och motioner inlämnade

§ 11 Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen, samt att styrelsen får ansvarsfrihet att söka bidrag för klubbens främjande.

§ 12 Val av:
A) Ordförande (jämna år) 2 år
Sven Markusson
B) Kassör (Jämna år) 2 år Anita Olsson
C) Styrelseledamot (jämna år) 2 år Erik Olsson
D) Styrelseledamöter (udda år) 2 år Jan Frisk, Sven Steen
E) 2 st Styrelsesuppleanter 1 år Roger Weglin, Per-Olov Eriksson

Val av:
F) 1 st Revisor 2 år C-H Bergman, Stig Frisk
G) 1 st Revisorsuppleant 1 år Gunnar Malmqvist

Val av valberedning:
H)
2 st Ledamöter 1 år Åke Frank, Stefan Persson
I) 1 st Suppleant 1 år Kalle Silfver

Övriga val:
J) Kontaktman för Långön 1 år Gunnar Malmquist
K) Hamnkapten 2 år Sven steen

§ 13 Övriga Frågor:
A)
Toröns sommarrestaurang ställer fråga till båtklubben om man kan genomföra någon gemensam aktivitet vid Torön den 15 Juli exempelvis Båtens dag, Åke Frank och Stefan Persson utsågs av mötet för kontakt och sammankallande i frågan för vidare planering tillsammans med Torön.

B) Sven Markusson påtalar om ”hur vi ska planera inför framtiden” och efterlyser förslag från medlemmar i frågan, ska klubben köpa en del tjänster, Bryggor vid Torön kan verksamheten där ombesörja skötsel etc, frågan hålls öppen för vidare diskussion vid kommande möten

C) Betongbryggan diskuterades och tveksamheter angående inköp togs upp av medlemmar inom mötet, och att kontroll ska ske före eventuellt inköp, Sven Markusson och Sven steen kontrollerar bryggan den 13/3

D) Arbetslistorna och arbetsgrupper diskuterades, förslag finns att köpa tjänst i samband med tillverkning och underhåll av bryggor, Sven Markusson tar in offert

E) Ska båtklubben sätta upp bom vid ramp för i och upptagning av båtar för att ta ut avgift? Mötet bestämde att frågan hålls öppen för kommande möten.

F) Jonte informerar att han har avsikt att ta ut avgift för bom som han sätter upp, samt att avgift vid nya kajplatsen kommer att tas. Detta pga att kostat på muddring mm men även för utveckling av området runt båthamnen ska kunna fortsätta vidare i framtiden

§ 14 Mötets avslutande.
Ordförande,
Sven Markusson
Sekreterare, Jan Frisk
Justerare, Gunnar Malmqvist
Justerare, Sven Steen

 

Verksamhet 2016
Båtklubben hade 242st medlemmar
Under det gångna året har båtklubben haft sina sedvanliga arbetskvällar utifrån 4 arbetsgrupper. I maj påbörjades iordningställande av båthamnen samt en krävande arbetsinsats för lägga bryggor och Y-bommar på plats.
Långön iordningställdes inför säsongen enligt sammankallande.
Städning inför vintern av båthamnen och Långön skedde i Sept.
Vid båthamnen har ny el-anläggning utförts för bryggorna
Vid Långön har en ny belysningsanläggning utförts för gäststugan.
En bastu har uppförts av ett antal medlemmar vid Långön vilket har varit väldigt uppskattat.
Utsättning av sjömärken för årets säsong samt återupptagning inför vinter.
Båtensdag vid båthamnen, Surströmmingsskiva samt ärtsoppa vid lyskväll Långön har genomförts.
Kedjor och flytblock för bryggor har köpts in.
Styrelsen vill passa på att tacka för gott samarbete under det gångna året.

Verksamhetsplan 2017 Järvsö båtklubb
Under 2017 har Järvsö båtklubb för avsikt att genomföra:
Kontroll, åtgärd och utsättning av sjömärken med tyngder mellan Ede och Tällbyviken samt upptagning av dessa vid säsongslut.
Inventering och märkning av grund.
Iordningställande av bryggor och Y-bommar i båthamnen
Iordningställande av bryggor Långön,.
Städ och röjardag kommer genomföras vid Långön.
Iordningställande av båthamnen och Långön inför säsongen.
Nya vikter skall läggas i vid Långön och Torön.
Fyra sektioner underdelar kommer ”spikas ihop” under våren för att läggas ut vid Torön.
En betongbrygga planeras att läggas vid Torön samt att förankringsbojar planeras att läggas ut.
Jonte har muddrat och massorna har lagts bakom förråd i båthamn för att fungera som upplagsplats för båtklubben.
Arbetslista för Järvsö båtklubb kommer att delges där datum och arbetsgrupper framgår för kommande säsongs aktiviteter.

Gå in på Båtklubbens Facebooksida eller hemsidan www.jarvsobatklubb.se för mer info.

Comments are closed.