Årsmöte 2015-02-19

Plats: Brandstationen Järvsö, Antal närvarande: 28 st

§ 1 Mötets öppnande och alla hälsades välkommen av Sven Markusson.

§ 2 Mötets beslutande att årsmötet var behörigen utlyst med 1 st annonstillfälle i LJP, samt båtklubbens hemsida och facebook

§ 3 Godkännande av dagordningen beslutades.

§ 4 Till ordförande för mötet valdes Sven Markusson och sekreterare för mötet valdes Jan Frisk.

§ 5 Till protokolljusterare för dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Per Lindgren och Stefan Östberg

§ 6 Fastställande av röstlängd fastställes vid behov

§ 7 Verksamhets och förvaltningsberättelse lästes och godkändes

§ 8 Revisionsberättelse lästes och inga anmärkningar gjordes

§ 9 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret

§ 10 Inga Propositioner och motioner inlämnade

§ 11 Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen, samt att styrelsen får ansvarsfrihet att söka bidrag för klubbens främjande.

§ 12 Val av:
A) Ordförande (jämna år) 2 år Sven Markusson
B) Kassör (Jämna år) 2 år Anita Olsson
C) Styrelseledamot (jämna år) 2 år Erik Olsson
D) Styrelseledamöter (udda år) 2 år Jan Frisk, Sven Steen
E) 2 st Styrelsesuppleanter 1 år Roger Weglin, Per-Olov Eriksson

Val av:
F) 1 st Revisor 2 år C-H Bergman, Stig Frisk
G) 1 st Revisorsuppleant 1 år Stefan Östberg

Val av valberedning:
H) 2 st Ledamöter 1 år Krister Eriksson, Stefan Persson
I) 1 st Suppleant 1 år Kalle Silfver

Övriga val:
J) Kontaktman för Långön 1 år Gunnar Malmquist
K) Hamnkapten 1 år Sven steen

§ 13 Övriga Frågor:
· Förslag från styrelsen att 2000 kr/år sätts av till den festkommite som anmäler och anordnar fest. Årsmötet beslutar om bifall i frågan.

· Anita ställer Fråga om att telefonen tas bort och abonemang vid långön sägs upp. Årsmötet beslutar om bifall i frågan.

· Ann Tessman frågar om det finns intresse från båtklubben att anlägga en anläggning för toatömning, mötet beslutade att en arbetsgrupp bildas genom styrelsen som sammankallande.

· Werner Tessman informerade om planerna att köra guidade turer på Ljusnan i sommar och vill gärna gå i land på Långön med sällskap för aktiviteter av olika slag, Båtklubben ställer sig positiva till detta för samordning i frågan.

· Tony Hansen från Torön informerade att det bildats en arbetsgrupp som ska främja för Torön och vill gärna att fler ansluter till gruppen, Tony lyfte även frågan om att låna båtklubbens stora brygga tillfälligt över sommaren då det är osäkert att Ångbåtsbryggan som nu är avstängd och för farlig att vistas på kommer att hinna åtgärdas inför denna säsong, Båtklubben bifaller i frågan att låna bryggan för att främja för besökarna vid Torön. Styrelsen och Tony samordnar i frågan.

· Tony ser även att om intresse finns att anordna någon form av event vid Torön tillsammans med båtklubben, mötet ställer sig positiv till frågan,

· Jonte informerade om att han har för avsikt att ansöka om att få anlägga en kajkant vid strandlinjen för att främja tillgänglighet till båtar m m och tar gärna emot åsikter i frågan, mötet ställer sig positiv och lyckönskar Jonte med arbetet i frågan.

I övrigt påminner styrelsen medlemmarna om att hålla sig uppdaterad genom aktivitetskalendern på klubbens hemsida www.jarvsobatklubb.se och Facebook.

§ 14 Mötets avslutande
Ordförande, Sven Markusson
Sekreterare, Jan Frisk
Justerare, Per Lindgren
Justerare, Stefan Östberg

 

Styrelsen och övriga funktionärer har bestått av följande:
Ordförande Sven Markusson
Hamnkapten Sven Steen
Sekreterare Jan Frisk
Kassör Anitha Olsson
Styrelseledamot Erik Olsson
Styrelsesuppleanter Roger Weglin, Per-Olof Eriksson
Revisorer Stig Frisk, C-H Bergman
Revisorsuppleant Stefan Östberg
Valberedning Christer Eriksson, Stefan Persson
Valberedningssuppleant Kalle Silfver
Kontaktman Långön Gunnar Malmqvist

Verksamhet 2014
Järvsö Båtklubb hade under året 252 medlemmar. Under det gångna året har båtklubben haft sina sedvanliga arbetskvällar utifrån 4 arbetsgrupper.I maj påbörjades iordningställande av båthamnen samt en krävande arbetsinsats för lägga bryggor och Y-bommar på plats.
Långön iordningställdes inför säsongen enligt sammankallande.
Städning inför vintern av båthamnen och Långön skedde i Sept.
Vid båthamnen har 3st nya och 4st begagnade Y-bommar köpts in, Flytkropp till tankbryggan har byts ut och båtbryggan tjärades inför säsongen.
Vid Torön byttes 3-sektioner av gamla båtbryggan mot bron ut till nya som tillverkats.
En brygga köptes in under sommaren av Orsjö båtklubb som bogserades till Långön av Gunnar Malmqvist.
Utsättning av sjömärken för årets säsong samt återupptagning inför vinter.
Även bryggor vid Långön tjärades under sommaren
Styrelsen vill passa på att tacka för gott samarbete under det gångna året.

Verksamhetsplan 2015 Järvsö båtklubb:
Under 2015 har Järvsö båtklubb för avsikt att genomföra:
Lagning av båtbrygga efter skador från islossning.
Montering av 3st nya Y-bommar på utsida båtbrygga.
Kontroll, åtgärd och utsättning av sjömärken med tyngder mellan Ede och Tällbyviken samt upptagning av dessa vid säsongslut.
Inventering och märkning av grund.
Iordningställande av bryggor och Y-bommar i båthamnen
Iordningställande av bryggor Långön, för att därefter fortsätta att tjära färdigt bryggorna vid Långön samt byta ut flytblock på 3st landgångar.
Städ och röjardag kommer genomföras vid Långön.
Iordningställande av båthamnen och Långön inför säsongen.
Arbetslista för Järvsö båtklubb kommer att delges där datum och arbetsgrupper framgår för kommande säsongs aktiviteter.

Comments are closed.