Årsmöte 2012

Järvsö Båtklubb Årsmöte 2012-02-16
Plats: Brandstationen Järvsö
Antal Närvarande: 14 st

§ 1 Mötets öppnande och alla hälsades välkommen av Sven Markusson.

§ 2 Mötets beslutande att årsmötet var behörigen utlyst.

§ 3 Godkännande av dagordningen beslutades.

§ 4 Till ordförande för mötet valdes Sven Markusson och sekreterare för mötet valdes Jan Frisk.

§ 5 Till protokolljusterare för dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Stefan Persson och Sven Steen.

§ 6 Fastställande av röstlängd fastställes vid behov

§ 7 Verksamhets och förvaltningsberättelse lästes och godkändes

§ 8 Revisionsberättelse lästes och inga anmärkningar gjordes

§ 9 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret

§ 10 Inga Propositioner och motioner inlämnade

§ 11 Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen, samt att styrelsen får ansvarsfrihet att söka bidrag för klubbens främjande. Avgifter för kommande år är oförändrat dvs, persons medlemsavgift 200 kr/år. Kostnad för hyra av båtplats vid aktivt deltagande i båtklubbens arbetsgrupper/aktiviteter är 600 kr/år. Kostnad för enbart hyra av båtplats är 1400 kr/år

§ 12 Val av:
A) Ordförande (jämna år) 2 år: Sven Markusson
B) Kassör (jämna år) 2 år: Anitha Olsson
C) Styrelseledamot (jämna år) 2 år: Ulf Svedman
D) Styrelseledamöter (udda år) Fyllnadsval 1 år: Jan Frisk, Sven Steen sittande
E) 2st Styrelsesuppleanter: Roger Weglin, Sara Malmquist

Val av:
F) 1 st Revisor 2 år: C-H Bergman, (Sittande revisor Stig Frisk)
G) 1 st revisorsuppleant 1 år: Stefan Östberg

Val av valberedning:
H) 2 st Ledamöter 1 år: Krister Eriksson, Aina Bäckström
I) 1 st Suppleant 1 år: Kalle Silfver

Övriga val:
J) Hamnkapten 2 år: Sven Steen
K) Kontaktman för Långön 1 år: Gunnar Malmquist

§ 13 Övriga Frågor:
Förslag från styrelsen att 2000 kr/år sätts av till den festkommite som anmäler och anordnar fest förslag godkänns av årsmötet.
* Båttrailers som långtidsparkerar vid båthamnens bilparkering är ett problem för gäster som behöver parkera sina bilar, om man har för avsikt att parkera mer än tre dagar måste man ta kontakt med hamnkaptenen för anvisad plats.
* Fråga ställdes om att anskaffa en kopiator till klubben, förslaget godkänns av årsmötet.
* Krister Eriksson informerade om att det pågårett projekt för främjande av båttrafik längs Ljusnan och att ev, intressen som kan främja klubben i samband med detta i form av projektpengar, Krister Eriksson och Jan Frisk undersöker detta och återkommer till styrelsen.
* Frågan väcktes hur det praktiskt samordnas för gå tillväga vid upptagning och återställning av Y-bommarna vid båthamnen vid säsongs början och avslut, Förslag emotses av styrelsen.
* Båtklubbens hemsida och facebooksida diskuterades och det påmindes att personer som inte vill bli fotograferade ska säga till fotografen i fråga.

§ 14 Mötets avslutande
Sven Markusson / Ordförande
Jan Frisk / Sekreterare
Stefan Persson / Just.
Sven Steen / Just.

Järvsö båtklubbs styrelse 2011-2012, Styrelsen och övriga funktionärer har bestått av följande:
Ordförande Sven Markusson
Hamnkapten Sven Steen
Sekreterare Jan Frisk
Kassör Anitha Olsson
Styrelseledamot Ulf Svedman
Styrelsesuppleanter Roger Weglin, Sara Malmquist
Revisorer Stig Frisk, C-H Bergman
Revisorsuppleant Stefan Östberg
Valberedning Christer Eriksson, Aina Bäckström
Valberedningssuppleant Kalle Silfver
Kontaktman Långön Gunnar Malmqvist 070-557 90 99

 

Verksamhet 2011
Järvsö Båtklubb hade under året 235 medlemmar Styrelsen har haft 2 möten där protokoll har förts, Under det gångna året har båtklubben haft sina sedvanliga arbetskvällar utifrån 4 arbetsgrupper. Den 18 juni hade vi en egen röjardag på Långön för att ordna allt som behövdes inför sommaren. Den 19 maj iordningställde vi båthamnen och Långön enligt sammankallande . Städning inför vintern av båthamnen skedde den 22 sept, och Långön den 11 sept. Surströmmingsfest i båthamnen anordnades i Augusti och var mycket lyckad. Vid båthamnen har vi lagat Y-bommar och bryggor som skadades vid islossningen, dragit fram ström till gästbryggan. Förrådet i båthamnen blåste omkull av stormen vilket har återställts, nya skyltar sattes upp i båthamnen. Utsättning av sjömärken med nya tyngder för årets säsong samt återupptagning inför vinter. Kurs för båtförarbevis genomfördes.

Långön: Underhåll av bryggor samt reparation efter islossning, samt även en lyskväll i augusti

Styrelsen vill passa på att tacka för gott samarbete under det gångna året.

 

Verksamhetsplan 2012
Under 2012 har Järvsö båtklubb för avsikt att genomföra:
* Byte av cellplast på Y-bommar i båthamnen, byte av ljuspunkter vid båthamnen för energibesparing.
* Utsättning av sjömärken med tyngder mellan Ede och Tällbyviken samt upptagning av dessa vid säsongslut.
* Iordningställande av bryggor i båthamnen och Långön pga, flytt i höstas för ev, islossning i vår samt att justera bottenvikter. Iordningställande av Långön efter stormen Gudrun.
* Ny gästbrygga på Torön.
* Reparation och ombyggnad av gästbrygga vid Långön.
* Städ och röjardag kommer genomföras vid Långön.
* Iordningställande av båthamnen och Långön inför säsongen.

Arbetslista för Järvsö båtklubb kommer att delges där datum och arbetsgrupper framgår för kommande säsongs aktiviteter.

Comments are closed.