Årsmöte 2013

Järvsö Båtklubb Årsmöte 2013-02-14
Plats: Brandstationen Järvsö
Antal Närvarande: 15 st

§ 1 Mötets öppnande och alla hälsades välkommen av Sven Markusson.

§ 2 Mötets beslutande att årsmötet var behörigen utlyst med 2st annonstillfällen i Lj-P, samt båtklubbens hemsida.

§ 3 Godkännande av dagordningen beslutades.

§ 4 Till ordförande för mötet valdes Sven Markusson och sekreterare för mötet valdes Jan Frisk.

§ 5 Till protokolljusterare för dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Stefan Persson och Carl-Henrik Bergman.

§ 6 Fastställande av röstlängd fastställes vid behov

§ 7 Verksamhets och förvaltningsberättelse lästes och godkändes

§ 8 Revisionsberättelse lästes och inga anmärkningar gjordes

§ 9 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret

§ 10 Inga Propositioner och motioner inlämnade

§ 11 Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen, samt att styrelsen får ansvarsfrihet att söka bidrag för klubbens främjande. Avgifter för kommande år är oförändrat dvs, persons medlemsavgift 200 kr/år. Kostnad för hyra av båtplats vid aktivt deltagande i båtklubbens arbetsgrupper/aktiviteter är 600 kr/år. Kostnad för enbart hyra av båtplats är 1400 kr/år.
I frågan Anskaffande av lövblås till klubben gav årsmötet i uppdrag till styrelsen att gå vidare i frågan för inköp.

Inköp av kameraövervakning: Ulf informerade ang. ansökan för övervakning av båtbryggan i båthamnen, kostnad för ansökan för tillstånd kameraövervakning kostar 3700kr och är en engångskostnad därutöver kostar en utrustning ca 15-20 tusen kronor. Årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att gå vidare i frågan och ta in priser på utrustning.

I frågan om ansökan om företagskort business gold gav årsmötet styrelsen i uppdrag att gå vidare i frågan.

§ 12 Val av:
A) Ordförande (jämna år) 2 år: Sven Markusson
B) Kassör (jämna år) 2 år: Anitha Olsson
C) Styrelseledamot (jämna år) 2 år: Ulf Svedman
D) Styrelseledamöter (udda år) 2 år: Jan Frisk, Sven Steen
E) 2st Styrelsesuppleanter 1 år: Roger Weglin, Per-Olov Eriksson

Val av:
F) 1 st Revisor 2 år: C-H Bergman, Stig Frisk
G) 1 st revisorsuppleant 1 år: Stefan Östberg

Val av valberedning:
H) 2 st Ledamöter 1 år: Krister Eriksson, Aina Bäckström
I) 1 st Suppleant 1 år: Kalle Silfver

Övriga val:
J) Kontaktman för Långön 1 år: Gunnar Malmquist
K) Firmatecknare: Ordförande och kassör var för sig och tillsammans

§ 13 Övriga Frågor:
Förslag från styrelsen att 2000 kr/år sätts av till den festkommite som anmäler och anordnar fest förslag godkänns av årsmötet.
* Frågan togs upp ang. att klubben köper in och tillhandahåller en hjärtstarter i båthamnen alt. Långön, Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att gå vidare.
* Förslag om att dag för städning och ihopplock inför vintern på Långön läggs till dag efter lyskväll (sön) bifalles av årsmötet.
* Båtklubben har fått erbjudande att köpa stormfällda virket på Långön, årsmötet bifaller.
* Orsjö Båtklubb har hört av sig och vill genomföra ett gemensamt evenemang med Järvsö Båtklubb i sommar typ tipstävling el. dyl.
* Klubbens nya båtbrygga vid Torön som gjordes klar i fjol sommar flyttas av klubben om ingen verksamhet bedrivs på Torön i sommar.
* I Övrigt påminner styrelsen om att hålla sig uppdaterad genom aktivitetskalendern på klubbens hemsida www.jarvsobatklubb.se och Facebook

§ 14 Mötets avslutande
Sven Markusson / Ordförande
Jan Frisk / Sekreterare
Stefan Persson / Just.
Carl-Henrik Bergman / Just.

 

Comments are closed.