Årsmöte 2014

Järvsö Båtklubb Årsmöte 2014-02-20
Plats: Brandstationen Järvsö
Antal Närvarande: 20 st

§ 1 Mötets öppnande och alla hälsades välkommen av Sven Markusson.

§ 2 Mötets beslutande att årsmötet var behörigen utlyst med 1 st annonstillfälle i LJP, samt båtklubbens hemsida.

§ 3 Godkännande av dagordningen beslutades.

§ 4 Till ordförande för mötet valdes Sven Markusson och sekreterare för mötet valdes Jan Frisk.

§ 5 Till protokolljusterare för dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Stefan Persson och Krister Eriksson

§ 6 Fastställande av röstlängd fastställes vid behov

§ 7 Verksamhets och förvaltningsberättelse lästes och godkändes

§ 8 Revisionsberättelse lästes och inga anmärkningar gjordes

§ 9 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret

§ 10 Inga Propositioner och motioner inlämnade

§ 11 Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen, samt att styrelsen får ansvarsfrihet att söka bidrag
för klubbens främjande.
-Avgifter för kommande år är oförändrat dvs, persons medlemsavgift 200 kr/år. Kostnad för hyra av
båtplats vid aktivt deltagande i båtklubbens arbetsgrupper/aktiviteter är 600 kr/år. Kostnad för enbart
hyra av båtplats är 1400 kr/år.
-Skötsel och underhåll av grönytor vid båthamnen fördelas på arbetsgrupperna

§ 12 Val av:
A) Ordförande (jämna år) 2 år: Sven Markusson
B) Kassör (jämna år) 2 år: Anitha Olsson
C) Styrelseledamot (jämna år) 2 år: Erik Olsson
D) Styrelseledamöter (udda år) 2 år: Jan Frisk, Sven Steen
E) 2st Styrelsesuppleanter 1 år: Roger Weglin, Per-Olov Eriksson

Val av:
F) 1 st Revisor 2 år: C-H Bergman, Stig Frisk
G) 1 st revisorsuppleant 1 år: Stefan Östberg

Val av valberedning:
H) 2 st Ledamöter 1 år: Krister Eriksson, Stefan Persson
I) 1 st Suppleant 1 år: Kalle Silfver

Övriga val:
J) Kontaktman för Långön 1 år: Gunnar Malmquist
K) Firmatecknare: Ordförande och kassör var för sig och tillsammans
L) Hamnkapten 1 år: Sven Steen

§ 13 Övriga Frågor:
• Förslag från styrelsen att 2000 kr/år sätts av till den festkommite som anmäler och anordnar
fest. Årsmötet beslutar om bifall i frågan.
• Frågan togs upp att varje båtplatsägare skall ansvara för sin Y-bom tas upp resp, läggs ner till
ett visst fastställt datum vid säsongstart resp avslut. Årsmötet bifaller i frågan. Separat utskick
med information till berörda kommer att delges per post inför säsongstart. Årsmötet beslutar
om bifall i frågan.
• Förslag på att datum för senast sjösättning fastställs till 1:a Juli, därefter kan båtplatsen hyras
ut i andra hand av hamnkaptenen om ej förklaring eller meddelande om senare sjösättning från
båtplatsägare framkommit. Årsmötet beslutar om bifall i frågan.
• I övrigt påminner styrelsen om att hålla sig uppdaterad genom aktivitetskalendern på klubbens
hemsida www.jarvsobatklubb.se och Facebook.

§ 14 Mötets avslutande
Sven Markusson / Ordförande
Jan Frisk /Sekreterare
Stefan Persson / Just.
Krister Eriksson / Just

 

Järvsö båtklubbs styrelse 2013-2014
Styrelsen och övriga funktionärer har bestått av följande:
Ordförande Sven Markusson
Hamnkapten Sven Steen
Sekreterare Jan Frisk
Kassör Anitha Olsson
Styrelseledamot Ulf Svedman
Styrelsesuppleanter Roger Weglin, Per-Olof Eriksson
Revisorer Stig Frisk, C-H Bergman
Revisorsuppleant Stefan Östberg
Valberedning Christer Eriksson, Aina Bäckström
Valberedningssuppleant Kalle Silfver
Kontaktman Långön Gunnar Malmqvist 070-557 90 99

Verksamhet 2013
Järvsö Båtklubb hade under året 249 medlemmar
Styrelsen har haft 3 möten där protokoll har förts samt ett medlemsmöte,
Under det gångna året har båtklubben haft sina sedvanliga arbetskvällar utifrån 4 arbetsgrupper.
Det krävdes även i år en extra arbetsinsats på Långön för att ordna med stormfällt virke.
I maj påbörjades iordningställande av båthamnen samt en krävande arbetsinsats för att laga skadade
bryggor efter en återigen våldsam islossning. Långön iordningställdes inför säsongen enligt
sammankallande. Städning inför vintern av båthamnen och Långön skedde i Sept.
Vid båthamnen har vi även bytt cellplast på 2 st Y-bommar och bytt ut ljuspunkter vid båthamnen för
energibesparing.
Två st nya sektioner till gästbryggan tillverkades.
Utsättning av sjömärken för årets säsong samt återupptagning inför vinter.
Även en ny gästbrygga anordnades vid Långöns södra udde.
Styrelsen vill passa på att tacka för gott samarbete under det gångna året.

Verksamhetsplan 2014 Järvsö båtklubb
Under 2014 har Järvsö båtklubb för avsikt att genomföra:
3 st nya sektioner bryggor till Torön inför kommande säsong.
Serviceflotte anordnas vid båthamnen för underhåll av medlemmarnas båtar i sjön.
Kontroll, åtgärd och Utsättning av sjömärken med tyngder mellan Ede och Tällbyviken samt
upptagning av dessa vid säsongslut.
Inventering och märkning av grund.
Halksäker vattenfast plyfa monteras i båtbryggans gånglinje.
Iordningställande av bryggor och Y-bommar i båthamnen och Långön.
Städ och röjardag kommer genomföras vid Långön.
Iordningställande av båthamnen och Långön inför säsongen.
Tydligare skyltning för tankbryggan.
Arbetslista för Järvsö båtklubb kommer att delges där datum och arbetsgrupper framgår för
kommande säsongs aktiviteter.

Comments are closed.